Legislativa

Zákony

 1. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) [stáhnout ve formátu PDF]
 2. Zákon č. 61/2000 Sb., ze dne 24. února 2000, o námořní plavbě [stáhnout ve formátu PDF]

Nařízení vlády

 1. Nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání [stáhnout ve formátu PDF]
 2. Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel [stáhnout ve formátu PDF]

Vyhlášky

 1. Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány [stáhnout ve formátu PDF]
 2. Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby [stáhnout ve formátu PDF]
 3. Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti [stáhnout ve formátu PDF]
 4. Vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací [stáhnout ve formátu PDF]
 5. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech,společné havárii a dopravě nebezpečných věcí [stáhnout ve formátu PDF]
 6. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006, 173/2009 Sb. a 388/2009 Sb. [stáhnout ve formátu PDF]
 7. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel[stáhnout ve formátu PDF]
 8. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě [stáhnout ve formátu PDF]
 9. Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení jachty [stáhnout ve formátu PDF]

Všeobecná oprávnění Českého telekomunikačního úřadu

 1. Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446 [stáhnout ve formátu PDF]
 2. Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz [stáhnout ve formátu PDF]
 3. Všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz [stáhnout ve formátu PDF]

Mezinárodní předpisy

 1. Tabulka mezinárodních kmitočtů pro námořní komunikaci [stáhnout ve formátu PDF]
 2. Doporučení CEPT ERC/RECOMMENDATION 31-04 (SRC) [stáhnout ve formátu EN PDF] [stáhnout ve formátu CZ PDF]
 3. Doporučení CEPT ERC/RECOMMENDATION 31-05 (LRC) [stáhnout ve formátu EN PDF] [stáhnout ve formátu CZ PDF]
 4. Rezoluce OSN č. 40 [stáhnout ve formátu CZ DOC] [stáhnout ve formátu CZ PDF]
Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení [stáhnout ve formátu PDF]