ZBROJNÍ PRŮKAZ

Zbrojní průkaz je veřejná listina vydávaná dle zákona č. 119/2002 Sb. zákon o střelných zbraních a střelivu. Fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

A - ke sběratelským účelům
B - ke sportovním účelům
C - k loveckým účelům
D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
E - k ochraně života, zdraví nebo majetku

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:
 1. má místo pobytu na území České republiky,
 2. dosáhla předepsaného věku,
  • skupina B - starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba + souhlas zákonného zástupce,
  • skupina C - starší 16 let, která je žákem střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti + souhlas zákonného zástupce,
  • skupiny B a C - starší 18 let bez dalších podmínek,
  • skupina D - starší 18 let, která je žákem střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva,
  • skupin A, D, E - starší 21 let
 3. je způsobilá k právním úkonům,
 4. je zdravotně způsobilá, tj. praktický nebo závodní lékař vydal příslušný posudek o zdravotní způsobilosti,
 5. je odborné způsobilá, tj. složila odbornou zkoušku před zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra České republiky, který jí vydal doklad o odborné způsobilosti,
 6. je bezúhonná. Za bezúhonného podle zákona č. 119/2002 Sb., se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem,
 7. je spolehlivá. Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo:
  • jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,
  • kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo návykové látky,
  • kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku,
  • na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.