CO TO JE VRP

Průkaz Vůdce rekreačního plavidla (VRP) je vydáván podle § 14 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky rezoluce č. 40, o mezinárodním průkazu vůdců rekreačních plavidel EHK OSN.

Držitel průkazu VRP může vést plavidlo:

  1. do délky 24ti metrů,
  2. do výkonu motoru 20 kW (cca 27 HP) anebo bez omezení výkonu motoru,
  3. do celkové plochy plachet 20 m2 anebo bez omezení celkové plochy plachet,
  4. do 12ti cestujících na palubě,
  5. do vzdálenosti 1 Nm od pevniny nebo pobřežních ostrovů,
  6. do 4° Beaufortovy stupnice větru,
Podmínky získání oprávnění pro jednotlivé druhy oprávnění:
  M20 M M24 S20 S C
Věk 16 16 20 16 16 18
Teoretická zkouška ano ano ano ano ano ano
Praktická zkouška ne ano ano ne ano ne


M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu - pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet - pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
C v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice (pokud splní podmínky pro získání oprávnění vůdce malého plavidla dle níže uvedených kategorií a vykoná navíc teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři).

Podmínkou připuštění ke zkoušce pro kategorii S20 nebo S je získání oprávnění M20 nebo M.

Podmínkou připuštění ke zkoušce pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři) je získání alespoň oprávnění M20 nebo M.

Kde v zahraničí platí průkaz VRP ?
Uznávání českého průkazu vůdce rekreačního plavidla je garantováno ve státech, které přistoupily k implementování rezoluce č. 40 EHK/OSN, vydané 16. srpna 1998, za předpokladu, že průkaz splňuje podmínky stanovené rezolucí. Na přechodné období (datum ukončení není zatím stanoveno) lze uznat i průkazy vydané podle rezoluce č. 14 ze dne 29. ledna 1979. Seznam států, které přijaly rezoluci č. 40 EHK/OSN, je k 10. 11. 2011 tento:

Stát rezoluce č. 40 EHK/OSN
Rakousko ano
Bělorusko ano
Belgie ano
Bulharsko ano
Chorvatsko ano
Česká republika ano
Finsko ano
Francie ne
Jihoafrická republika ano
Německo ano
Maďarsko ano
Irsko ano
Itálie ne
Litva ano
Lucembursko ano
Moldávie ne
Nizozemí ano
Norsko ano
Polsko ne
Rumunsko ano
Ruská federace ne
Slovensko ano
Srbsko ne
Švýcarsko ano
Ukrajina ne
USA ne
Velká Británie ano

Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v článku II. Přechodná ustanovení stanovil platnost průkazů způsobilosti, které byly vydány do 31. prosince 2014 Státní plavební správou, takto:

Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel
průkazy vydané od vydané do platnost do
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel - 31.12.1984 31.12.2016
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.1985 31.12.1995 31.12.2017
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.1996 31.12.2000 31.12.2018
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.2001 31.12.2006 31.12.2019
průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel 1.2.2006 31.12.2014 31.12.2020


Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel vydané do 1.6.2006
Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel
průkazy vydané od vydané do platnost do
Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1.0, 1 a 2 - 31.12.2000 31.12.2018
Mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel pro oblast plavby 1 a 2 1.1.2001 1.6.2006 31.12.2019

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle věty první za průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti vůdce plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

Výměna průkazů bude prováděna podle následujících pravidel:
  1. Provádění výměny bude bezplatné, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu každého nevráceného průkazu správní poplatek ve výši 100,- Kč (pokud průkaz neodevzdal na SPS již dříve).
  2. Žádost o výměnu plavebního dokladu (je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob - Další informace - Formuláře) včetně 1 ks fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm a původního průkazu předají žadatelé osobně nebo poštou na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy. Na pobočce, u které bude žádost podána, bude žadateli průkaz do 30 dnů od přijetí žádosti vydán. O tom, že je průkaz připraven k vydání, se mohou žadatelé informovat na webových stránkách Státní plavební správy na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob - Další informace - Průkazy k převzetí).
  3. Průkaz může žadatel vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plnomoc).
  4. O výměnu průkazů vystavených v jakémkoliv období mohou žadatelé požádat ihned po zahájení výměny v roce 2015, nejpozději však 30 dnů od lhůty stanovené zákonem. Pokud držitel průkaz nevymění do 30 dnů od stanovené lhůty, pozbude jeho průkaz platnosti.

Vysvětlení některých zkratek

Nm - námořní míle je odvozena z jedné obloukové minuty zemského poledníku (tedy jedné minuty zeměpisné šířky). 1 Nm = 1 852 m

HP - koňská síla (z anglického horsepower) je starší fyzikální jednotka
1 HP = 735,49875 W
20 kW = 27,19243 HP
100 kW = 135,96216 HP

4° Bft - Beaufortova stupnice byla vytvořena počátkem 19. století kontraadmirálem Francisem Beaufortem. Slouží k odhadu rychlosti větru podle jeho snadno pozorovatelných projevů na moři. Beaufortova stupnice má dvanáct stupňů. 4° Bft - dosti čerstvý vítr (rychlost větru 5,5 - 7,9 m.s-1, tj. 20 - 28 km.h-1).