EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

Projekt ECDL (mimo Evropu označovaný jako ICDL) vznik v západní Evropě v listopadu 2001, jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem "počítačová gramotnost" a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

TESTOVÁNÍ ECDL CORE

Požádat o testování může kterýkoli občan bez věkového omezení. Proto, aby mohl být testován, si musí zakoupit tzv. "index" a poté si již může vybrat kterékoliv akreditované testovací středisko a zde za úplatu postupně anebo najednou složit předepsaný počet zkoušek k získání Certifikátu ECDL nebo ECDL START. V nabídce jsou tyto základní testovací moduly:

1. základní pojmy informačních a komunikačních technologií;
2. používání počítače a správa souborů;
3. textový editor;
4. tabulkový kalkulátor;
5. databáze;
6. prezentace;
7. práce s internetem a komunikace;
9. Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky;
10. Tvorba webových stránek a publikace na Internetu;
12. Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií.
13. Plánování projektů sekce ECDL


Pro získání Certifikátu ECDL se vyžaduje úspěšné složení zkoušek ze všech sedmi modulů, pro Certifikát ECDL START si postačí vybrat kterékoliv čtyři moduly. Jednotlivé dílčí zkoušky musí zájemce vykonat ve lhůtě 3 let od nákupu indexu.

Na zkoušku z jednoho modulu má testovaný k dispozici čas 45 minut a musí dosáhnout minimálně úspěšnosti 75 %. Nad regulérností zkoušky bdí akreditovaný zkušební komisař tzv. "tester". Další tester pak nezávisle a bez znalosti osobní identity testovaného provádí její vyhodnocení. Zveřejnění výsledků naše testovací středisko garantuje do 5ti pracovních dnů ode dne testování.

V případě neúspěšného testování je možné skládat z daného modulu neomezený počet opravných zkoušek, které jsou však již zpoplatněny.

TESTOVÁNÍ ECDL ADVANCED

Nově je v České republice možné získat nejvýše položený mezinárodní certifikát ECDL Expert a všechny typy certifikátů ECDL Advanced. Certifikát ECDL Expert získá uchazeč po úspěšném složení čtyř testů úrovně ECDL Advanced. Tyto mezinárodní testy profesionálních znalostí a dovedností jsou dostupné pro moduly:

  1. AM3 - Pokročilé zpracování textu;
  2. AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem;
  3. AM5 - Pokročilá použití databází;
  4. AM6 - Pokročilá prezentace.

Testy je možné absolvovat v českém jazyce. Na zkoušku z jednoho modulu má testovaný k dispozici čas 60 minut a musí dosáhnout minimálně úspěšnosti 75 %.

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?

ECDL nabízí studentům možnost získat mezinárodně uznávaný doklad o kvalifikačních předpokladech pro práci s počítačem, který řada středních, vyšších odborných a vysokých škol či univerzit považuje za alternativu oproti klasickým zápočtům či zkouškám. Tak např. na České zemědělské univerzitě v Praze student, který úspěšně složí testy ze všech modulů ECDL Sylabu a získá ECDL certifikát, má v zimním semestru z předmětu Informatika I automaticky započteno a nemusí se účastnit výuky. Zároveň může uplatnit právo být v tomto předmětu klasifikován stupněm "dobře".

Certifikát ECDL také slouží zaměstnavatelům k objektivnímu posouzení počítačové gramotnosti uchazečů o zaměstnání nebo stávajících zaměstnanců. Jsou si totiž vědomy toho, že počítačově gramotný zaměstnanec pracuje ve firmě efektivněji a snižují se tak podpůrné náklady na práci výpočetní technikou, což v důsledku vede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. V řadě státních úřadů či soukromých firmách již nelze získat pracovní místa bez předložení Certifikátu ECDL.

CENÍK CORE

Položka PLNÁ CENA ZVÝHODNĚNÁ CENA
ECDL KOMPLET obsahuje index + 7 testů + 1 opravný 2.650,- Kč 2.100,- Kč
ECDL START obsahuje index + 4 testy 1.650,- Kč 1.400,- Kč
Jednotlivý test (vlastníte-li již index) 350,- Kč 230,- Kč
Index ECDLCore 605,- Kč
Index ECDLSelect 702,- Kč
Index ECDLSingle 218,- Kč
Index ECDLProfile 1.077,- Kč
Duplikát indexu ECDL 149,- Kč
Certifikát ECDL Start 85,- Kč
Certifikát ECDL 85,- Kč
Certifikát ECDL (včetně plastové karty) 126,- Kč
Certifikát ECDL Modular 85,- Kč
Duplikát ECDL dokladu (inovace dokladu) 126,- Kč
Ceny jsou již včetně daně z přidané hodnoty.

CENÍK ADVANCED

Položka PLNÁ CENA ZVÝHODNĚNÁ CENA
ECDL Advanced obsahuje index + 2 testy (1 opravný) 1.400,- Kč 1.200,- Kč
ECDL Expert obsahuje index + 5 testů (1 opravný) 4.000,- Kč 3.200,- Kč
Jednotlivý test ECDL Advanced 600,- Kč 500,- Kč
Index ECDL Advanced 605,- Kč
Index ECDL Expert 1.751,- Kč
Certifikát ECDL Advanced 132,- Kč
Certifikát ECDL Expert (včetně plastové karty) 194,- Kč
Ceny jsou již včetně daně z přidané hodnoty.

ZVÝHODNĚNÁ CENA

Zvýhodněná cena se poskytuje studentům v denní či dálkové formě vzdělání na škole zapsané do rejstříku škol MŠMT ČR a to po předložení výkazu o studiu anebo potvrzení školy (věk studenta není rozhodující). Zvýhodněnou cenu lze také poskytnout občanům ZTP anebo ZTP/P po předložení příslušného průkazu invalidy.

TESTOVÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK

V případě invalidních občanů mohou tito požádat o umožnění testování za zvýhodněných podmínek. O vyhovění žádosti a stanovení konkrétních podmínek zvýhodňujících takového žadatele rozhoduje ČSKI prostřednictvím testovacího střediska.

Námořní akademie České republiky s.r.o. byla schválena jako testovací středisko ECDL dne 6.10.2009 [osvědčení o akreditaci CORE a ADVANCED], ID: CZ193 a má schváleny 2 testovací místnosti s 12ti počítači.


Více informací o ECDL na http://www.ecdl.cz