Jak podat žádost na ČTÚ

Stáhněte si přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti, tuto vyplňte dle vzoru. Dále dle vzoru vyplňte poštovní poukázku. Správní poplatek můžete též uhradit bankovním převodem dle níže uvedených dispozic:

číslo účtu: 3711-60426011/0710
variabilní symbol: 8
konstantní symbol: 1148

Potvrzení o platbě (fotokopii ústřižku poštovní poukázky nebo fotokopii výpisu z bankovního účtu musíte přiložit k Přihlášce, neboť správní poplatek musí být uhrazen předem.

Vyplněnou přihlášku spolu s 1 ks fotografie (pasový formát) a potvrzením o zaplacení správního poplatku podejte na Českém telekomunikačním úřadě (lze ji zaslat poštou anebo v podatelně ČTÚ).

Ke zkoušce budete písemně pozváni nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky a to nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání. Termíny konání zkoušek jsou vyhlašovány nejméně 30 dnů předem na internetové stránce ČTÚ v části Aktuální informace. Zkouška se koná v sídle ČTÚ v Praze.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke zkoušce
Příloha A
Příloha I
Příloha K
Seznam příloh
Zkušební řád
Žádost o prodloužení platnosti průkazu