Rekvalifikační kurz "Strážný"

Pracovní činnost: Strážný
Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin
Akreditace MŠMT: 12 319/09-24/597 platnost do 30.6.2012
MSMT-15661/12-24/569 platnost do 6.8.2015
MSMT-35918/2015-1/830 platnost do 22.1.2019
Garant kurzu: kpt. Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.
Školné: 3.000,- Kč


Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní - nejnižší kvalifikace úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob, tj. dílčí kvalifikace strážný podle Národní soustavy kvalifikací (Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů). Absolvent programu ovládá úkony ochrany a ostrahy objektů jako např. dozor, střežení, kontrola osob a vozidel na propustkových stanovištích. Zvládá základní orientaci v právních předpisech upravujících práva a povinnost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb souvisejících s výkonem jejich činnosti, zejména v ostraze objektů a při zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních akcí.

Absolvent se dokáže orientovat v nabídce používaných technických a zabezpečovacích systémů (EZS, EPS, CCTV...). Rozumí uplatňování zákona a dalších zákonů ČR při ochraně osob a majetku v praxi strážného a je připraven zvládnout úkony v oblasti požární ochrany bezpečnosti práce a to včetně jejího uplatnění v podmínkách pořadatelské služby a spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému.

Absolvent je schopen poskytnout první pomoc v situacích ohrožujících život. Orientuje se v problematice práce s lidmi při výkonu práce strážného včetně problematiky pozorovacích a identifikačních technik a připravenosti na výkon činnosti při diváckém násilí.


Podmínky pro přijetí do vzdělávacího programu
Uchazeč splňuje podmínky stanovené v hodnotícím standardu a další podmínky stanovené zvláštními právními předpisy:
  1. vyplnit přihlášku a
  2. způsobilost k právním úkonům;
  3. bezúhonnost (v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem pro výkon koncesované živnosti);
  4. zdravotní způsobilost;
  5. předložit doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo ověřená kopie), vyžaduje se alespoň základní vzdělání.
  6. 18 let věku (z.č. 179/2006 Sb., § 17 odst. 2).
Učební plán
Název předmětu Hodinová dotace
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob 5
Obsluhování technických bezpečnostních systémů 5
Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS, zejména s PČR a vymezenými osobami 2
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti 3
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách 5
Kontrolní činnost ve střežených objektech 5
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 5
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob 3
Používání věcných bezpečnostních prostředků 2
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách 2
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 3
Celkem 40

Zkouška odborné způsobilosti se koná před zkušební komisí složenou ze tří autorizovaných osob
a skládá se z: